bread-and-wine:

The poison. The poison for Kuzco. The poison chosen especially to kill Kuzco. Kuzco’s Poison.

That poison?